Zalety mediacji

 • poufność postępowania,
 • szybkość i efektywność rozwiązania sporu,
 • brak ryzyka pogorszenia sytuacji stron – w najgorszym razie, w przypadku braku ugody, nic się nie zmieni i pozostanie dotychczasowy stan rzeczy,
 • elastyczność i brak formalizmu – to strony ustalają wspólnie z mediatorem zasady i warunki prowadzonych rozmów, mają poczucie rzeczywistego wpływu na rozwiązanie zaistniałego sporu,
 • poprawa komunikacji – mediator udrażnia komunikację i podtrzymuje dialog między stronami,
 • przerwanie spirali konfliktu oraz możliwość zrozumienia rzeczywistych przyczyn sporu poprzez aktywny udział mediatora,
 • szansa na odbudowanie i zachowanie wzajemnych, dobrych relacji w przyszłości,
 • zachowanie korzystnego wizerunku na przyszłość,
 • brak opłaty sądowej od wniosku za zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
 • zwrot całości opłaty od wniesionego pozwu w przypadku, gdy postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy przed sądem pierwszej instancji,
 • zwrot 3/4 opłaty od wniesionego pozwu w przypadku zawarcia ugody przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy,
 • wszczęcie mediacji przerywa bieg terminu przedawnienia.