2017-10-17

Przykładem lat ubiegłych w tygodniu od 16 do 20 października 2017 r. obchodzony jest tzw. Tydzień Mediacji, natomiast w dniu 19 października 2017 r. - Międzynarodowy Dzień Mediacji. Z tej okazji w całej Polsce organizowane są różne wydarzenia, mające na celu popularyzację polubownych metod rozwiązywania sporów.

W Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej dzień 16 października jest świętowany podwójnie, ponieważ w tym dniu odbyło się pierwsze posiedzenie mediacyjne. Cieszymy się też, że zapowiadają się kolejne!

Sąd Polubowny przy PGRP od września prowadzi cykliczne szkolenia z zakresu mediacji. Przyczynia się to do większej otwartości Prokuratorii na alternatywne metody rozwiązywania sporów.

Chcąc jeszcze szerzej rozpowszechniać idę mediacji Sąd Polubowny przy PGRP planuje w najbliższym czasie organizację I Polubownego Salonu Dyskusyjnego, podczas którego podjęty zostanie temat efektywnych form rozwiązywania sporów z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych.


czytaj więcej wiadomości