Przebieg mediacji

  • Mediacja rozpoczyna się najczęściej od indywidualnych rozmów wstępnych mediatora z każdą ze stron sporu. W ich trakcie mediator omawia zasady mediacji, pozyskuje informacje o konflikcie, jak również bada nastawienie stron wobec problemu, który ma być rozwiązywany. Informacje pozyskane od jednej ze stron nie są i nie mogą być przekazywane drugiej stronie bez wyraźnej zgody strony przekazującej te informacje.
  • Rozmowa na osobności z każdą ze stron sporu może mieć i ma zwykle miejsce także na późniejszym etapie mediacji. Spotkania takie mogą się odbyć z inicjatywy mediatora, jak również samych stron. Wykorzystuje się je w szczególności w przypadku impasu lub gdy jedna ze stron może nie czuć się komfortowo omawiając pewne kwestie, bądź analizując propozycje w obecności drugiej strony sporu.
  • Po pierwszych indywidualnych rozmowach wstępnych strony wraz z mediatorem rozpoczynają sesję wspólną. Następuje etap klaryfikacji, to znaczy ustalenia punktów wspólnych oraz punktów spornych. Strony przy pomocy mediatora ustalają swoje interesy poprzez ich urealnienie, tj. uświadomienie sobie możliwych do osiągnięcia żądań. Mediator zachęca strony do dyskusji i poszukiwania możliwych rozwiązań sporu, które finalnie mają doprowadzić do uzgodnienia jednego rozwiązania zaspokajającego interesy każdej z nich, a w konsekwencji zawarcia ugody.
  • Liczba sesji wspólnych zależy od woli stron, lecz co do zasady wynosi od 1 do 3. Każda z sesji trwa co do zasady około dwóch godzin.
  • Posiedzenia mediacyjne oraz spotkania indywidualne za zgodą stron mogą odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Decyzję w tym zakresie podejmują wspólnie strony i mediator prowadzący mediację.

Jak rozpocząć mediację

Aby rozpocząć / zainicjować mediację należy: