Przebieg arbitrażu

Przebieg arbitrażu przypomina w formie klasyczne postępowanie sądowe. Jego przebieg został szczegółowo uregulowany w Regulaminie Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jak rozpocząć arbitraż? 

Jeżeli strony sporu nie zawarły umowy o przeprowadzenie postępowania arbitrażowego (zapis na sąd), a którakolwiek z nich chciałaby go rozwiązać w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej należy: