Mediacja jest popularnym, efektywnym i odformalizowanym postępowaniem polubownym, polegającym na próbie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, pomaga w przełamaniu impasu, łagodzi powstające napięcia i pomaga stronom w wypracowaniu obustronnie satysfakcjonującego porozumienia i ostatecznej ugody.

Mediacja jest niesformalizowaną, poufną, dobrowolną metodą rozwiązywania sporu. Proces ten tworzą strony, bowiem to od ich otwartości i gotowości na dialog zależy wynik mediacji. Mediator dba o komfort pracy stron, podąża za nimi, nie narzucając swojego stanowiska. Niezwykle istotną wartością mediacji jest wzajemne zrozumienie stanowisk i potrzeb drugiej strony poprzez szersze spojrzenie na problem.

Ugoda zawarta przed mediatorem podlega na wniosek stron zatwierdzeniu przez sąd w drodze postanowienia na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności, a tym samym staje się ona tytułem wykonawczym umożliwiającym dochodzenie roszczeń na wypadek, gdyby strona porozumienia uchylała się od realizacji podjętych zobowiązań.