O Sądzie

Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 poz. 2261), zarządzeniem nr 010-19/17 Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2017 r. utworzono Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Właściwość

Sąd jest właściwy w sprawach sporów z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych osób prawnych, osób prawnych z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych oraz spółek kapitałowych z udziałem tych podmiotów. Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej oferuje trzy, niezależne drogi postępowania polubownego: mediację, arbitraż oraz koncyliację.

Mediacja

Mediacja jest popularnym, efektywnym i odformalizowanym postepowaniem polubownym polegającym na próbie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora. Mediator wspiera przebieg negocjacji, pomaga w przełamaniu impasu, łagodzi powstające napięcia oraz pomaga stronom w wypracowaniu obustronnie satysfakcjonującego porozumienia i ostatecznej ugody.

Postępowanie arbitrażowe

Z kolei postępowanie arbitrażowe stanowi alternatywną formę rozstrzygania sporów wobec tradycyjnego postępowania sądowego. W przypadku Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej strony dokonują wyboru arbitrów z listy Arbitrów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej lub spoza tej listy, jeżeli wybrane osoby, spełniają określone w Regulaminie kryteria konieczne do pełnienia funkcji Arbitra Stałego. Wyrok Sądu Polubownego rozstrzygający o żądaniach stron jest ostateczny i może być uchylony jedynie na żądanie strony w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 1206 kpc. Arbitraż w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzony wyłącznie w przypadku sporów miedzy innymi niż Skarb Państwa państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnych z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.

Postępowanie koncyliacyjne

Biorąc pod uwagę specyfikę podmiotów, które mogą być stroną w postępowaniach oferowanych przez Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej, na uwagę zasługuje postępowanie koncyliacyjne, które nie było dotychczas wykorzystywane szerzej na arenie sporów gospodarczych. W jego ramach niezależny i bezstronny koncyliator po zbadaniu sprawy, sam przedstawia stronom propozycję rozwiązania konfliktu, co zbliżone jest nieco do rozstrzygnięcia podejmowanego przez arbitra. Różnica polega jednak na tym, że akceptacja zaproponowanego rozwiązania pozostaje wyłącznym uprawnieniem stron. Zadaniem kocyliatora jest opracowanie odpowiednich rozwiązań w formie propozycji koncyliacyjnej, którą zgodziłyby się zaakceptować strony. W ramach koncyliacji może również zostać zawarta ugoda.

Grono wybitnych prawników oraz ekspertów

Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgromadził grono wybitnych prawników oraz ekspertów posiadających olbrzymie doświadczenie zawodowe, w tym również w obsłudze prawnej podmiotów sfery publicznej, czyli osób rozumiejących specyfikę ich działania. Warto zauważyć, że arbitrami mogą być wyłącznie osoby, które spełniają przewidziane we właściwych przepisach wymagania niezbędne do powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego, a w przypadku koncyliatorów sędziego sądu rejonowego. Mediatorem może być z kolei wyłącznie osoba posiadająca predyspozycje, wiedzę i umiejętności do prowadzenia mediacji gospodarczych, w szczególności ukończone specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji obejmujące problematykę mediacji cywilnych i gospodarczych oraz niezbędne doświadczenie.

Powyższe daje gwarancję profesjonalizmu i wysokiej jakości prowadzonych postępowań.

Wysokość opłaty

Wysokość opłat za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego lub koncyliacyjnego w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej wynosi co do zasady: 5.000 zł. W przypadku arbitrażu opłata wynosi 10.000 zł, chyba że wartość przedmiotu sporu przekracza 200.000 zł. Wówczas ma ona charakter stosunkowy i wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie więcej niż 100.000 zł, wliczając w to należny podatek VAT. W sprawach arbitrażowych rozstrzyganych w składzie jednoosobowym opłata pomniejszana jest o 50%.

Utworzenie Sądu, którego obsługę zapewnia Urząd Prokuratorii, stanowi realizację postulatu, zapewnienia możliwie szerokiego rozpoznawania sporów na drodze poza sądowej, co skróci czas prowadzonych postępowań i wpłynie na odformalizowanie drogi dochodzenia roszczeń przez podmioty objęte kognicją Sądu. Udział w postępowaniu ma charakter dobrowolny i zależy od woli obu stron.

czytaj więcej

Drogi postępowania